Giáo Trình Kỹ Năng Mềm - Tiếp Cận Theo Hướng Sư Phạm Tương Tác
Nhiều Tác Giả
(1)
|
732

Download miễn phí trên

Đang đọc

Giới thiệu sách

Kỹ năng phần mềm là khái niệm để chỉ khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, vượt qua 

khủng hoảng, khả năng lãnh đạo, sáng tạo, đổi mới, ... . Đó là những bí quyết quyết định thành công bên 

cạnh kiến thức chuyên môn. Đây là một kỹ năng đóng vai trò quan trọng khi sinh viên ra trường chính 

thức công tác tại các cơ quan, trường học.

Nội dung tài liệu gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề về kỹ năng và kỹ năng mềm

Chương 2: Sư phạm tương tác và mô hình huấn luyện kỹ năng mềm

Chương 3: Hệ thống các kỹ năng mềm tiếp cận theo phương pháp sư phạm tương tác.

Mời bạn đón đọc .